Софсправка
Търсене
Добави обект 02 811 7777

Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС)

Информация

За нас

Структурата на ИДЕС съгласно Закона за независимия финансов одит е следната:
- Общо събрание
- Управителен съвет
- Контролен съвет
- Съвет по професионална етика
- Съвет за контрол на качеството на одиторските услуги
- Дисциплинарен съвет

Институтът поддържа регистри на регистрираните одитори и регистрираните специализирани одиторски предприятия. Броят на регистрираните одитори е 736, а на специализираните одиторски предприятия - 86.

Продукти и услуги

Институт на дипломираните експерт счетоводители в България ИДЕС.

Провежда изпити за кандидат одитори.

Организира курсове и семинари по международни счетоводни стандарти и международни одиторски стандарти.
Организира обучение на кандидатите за дипломирани експерт- счетоводители чрез взаимодействие с икономическите университети.
Утвърждаване на вътрешна система за контрол на дейността на членовете на Института.
Разработване на професионална одиторска методология и техники за допълнително подпомагане и регулиране на дейността на членовете на Института
Контролира качеството на одиторската дейност и професионалното поведение на членовете на Института;
Организира, подпомага и извършва изследователска дейност в областта на независимия финансов одит, счетоводството, финансовия анализ и други съпътстващи области.

Институтът поддържа регистри на регистрираните специализирани одиторски предприятия.

Броят на регистрираните одитори /дипломирани експерт счетоводители/ е 736, а на специализираните одиторски предприятия /одиторски дружества членове на ИДЕС/ - 86.
Регионални организации
Институтът има 12 регионални организации – 5 от тях са в София, останалите 7 – в страната. Членството в тях е на регионален принцип.
Структурата на ИДЕС съгласно Закона за незвисимия финансов одит е следната:
- Общо събрание
-Управителен съвет
-Контролен съвет
-Съвет по професионална етика
-Съвет за контрол на качеството на одиторските услуги
- Дисциплиначен съвет
Институтът поддържа регистри на регистрираните одитори и регистрираните специализирани одиторски предприятия.

Уеб сайт

ТОП ОФЕРТИ