Софсправка
Търсене
Добави обект 02 811 7777

“Технически университет - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД

» Други

Информация

За нас

“Технически университет - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон. Едноличен собственик на дружеството е Техническият университет – София. Управител на дружеството е Зам.-ректорът по Научноприложна дейност проф. д-р инж. Никола Калоянов.

Годишно Дружеството реализира обем около 1,5 млн. лв. работи по средно 100 – 150 договори. Основни възложители са фирми в енергетиката – АЕЦ Козлодуй, Топлофикации, Т Е Ц; транспорта, комуникациите, машиностроенето, значителен обем се реализира с договори по системата АКСТЪР – системи за е- управление – внедрени в над повече от 200 общини в България, договори за сертифициране по отношение на енергийна ефективност на сгради и промишлени обекти – сертифицирани над 100 обекта, договори за проектантски и консултантски услуги, обучение – квалификация и преквалификация на инженерни кадри.

Дейността му се осъществява основно от персонала на ТУ-София, привлечен по граждански договори и в рамките на инфраструктурата на ТУ – София.

Продукти и услуги

“Технически университет - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон. Едноличен собственик на дружеството е Техническият университет - София. Управител на дружеството е Зам.-ректорът по Научноприложна дейност проф. д-р инж. Никола Калоянов.

Предметът на дейност на дружеството обхваща: проектиране и внедряване на хардуер и софтуер, научноизследователска дейност, консултантска дейност, проектиране във всички фази, включително изработване на проекти за строителството, маркетинг, реклама и проучване на общественото мнение, повишаване на квалификация и преквалификация, както и извършване на всяка друга стопанска дейност, която не е изрично забранена от действащото законодателство; Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми холдинги и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Годишно Дружеството реализира обем около 1,5 млн. лв. работи по средно 100 – 150 договори. Основни възложители са фирми в енергетиката – АЕЦ Козлодуй, Топлофикации, Т Е Ц; транспорта, комуникациите, машиностроенето, значителен обем се реализира с договори по системата АКСТЪР – системи за е- управление – внедрени в над повече от 200 общини в България, договори за сертифициране по отношение на енергийна ефективност на сгради и промишлени обекти – сертифицирани над 100 обекта, договори за проектантски и консултантски услуги, обучение – квалификация и преквалификация на инженерни кадри.

Дейността му се осъществява основно от персонала на ТУ-София, привлечен по граждански договори и в рамките на инфраструктурата на Т У – София.

Дружеството е притежател на следните документи за извършване на сертифицирани дейности :
1. Договор за легализиране на преводи и документи с Министерството на външните работи;
2. Сертификат за акредитация на Научноприложна лаборатория „ Подемтнотранспортна техника „ – за изпитване на Асансьори електрически и хидравлечни . Т У – София – блок 4 лаборатория 4100 – доц. Г.Илиев – 02 965 2984;
3. Удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно Закона за енергийна ефективност.
4. Удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени ситеми съгласно Закона за енергийна ефективност.

Удостоверенията са издадени от Агенцията за енергийна ефективност

5. Сертификат за система за управление на качеството, съгласно EN ISO 9001&2008q ) 44100100387, издаден от ТЮФ НОРД ЦЕРТ за следните дейности :
-Научни изследвания и създаване на научни продукти
-Създаване на софтуерни продукти
-Инженерингова дейност
-Измерване, изпитване и контрол на технически параметри
-Обследване на сгради и промишлени системи за енергийна ефективност

Другите за нас

Научни изследвания и разработки с фирми - 2008 г.

Ръководител-Задача-Възложител

1-доц.Валентин Колев-Актуализация на методика за изготвяне на електроенериен баланс-ЧЕЗ България ЕАД
2-доц.Ив.Геновски-мултимедийни продукти-Уорлипарсънс Юръп Енерджи Сарвисис ЕООД
3-доц. Ив.Геновски-Видеопрезентация заопита на възможностите-Уорлипарсънс Юръп Енеирджи Сарвисис
4-доц.Васил Йорданов-консултация относно извършване на топлини пресмятания на котел с твърдо гориво-ТОТЕМА ЕООД
5-проф. Александър Кирий-Предпроектно проучване на енергийно оползотворяване на битовите отпадаци на гр.София-Топлофикация София АД
6-доц. Георги Илиев-Създаване на методики/ БДС EN81-1/2-Технос ООД
7-доц. Георги Илиев-Проектиране и израб. на стенд-Технос ООД
8-доц. Георги Илиев-Проектиране и изработка на стенд-Технос ООД
9-доц. Владимир Пулков-Научно изследователска работа, внедрителна и консултанска-Телелинк ЕАД
10-доц.Моско Аладжем-Абонаментно извънгаранционно обслужване и поддръжка-Столична Община, район "Нови Искър"
11-доц. Моско Аладжем-Програмни продукти-Столична община район Слатина
12-доц.Моско Аладжем-Доставка и внедряване на софтуер - система Акстър -Столична Община - район Панчарево
13-доц.Моско Аладжем-Абонаментно извънгаранционно обслужване и поддръжка - системи Акстър -Столична Община
14-доц.Моско Аладжем-Обучение на служителите в СО на 24 групи за работа със системата за електронен документооборот и контрол на административните процеси АКСТЪР ОФИС, както и електронни административни услуги с електронен подпис-Столична Община
15-доц. Моско Аладжем-Модернизация на програма-Столична Община
16-доц.Петър Матов-Измервания за количествено определяне на големините на пренапрежение в спомагателни вериги 24V на трамваи-Столичен електротранспорт ЕАД
17-доц. Кирил Захаринов -Консултански услуги по рамков договор - проблеми на АЕЦ Козлодуй -Риск Инженеринг АД

Научни постижения 2008 г.

18-доц.Моско Аладжем-Инсталиране и обучение и предоставяне на лиценз за програмни продукти АКСТЪР-район Лозенец Столична Община
19-доц.Моско Аладжем-Иинсталиране, обучение и предоставяне на лиценз за програмен продукт-ОП "Туристическо обслужване"С О - София
20-дод.Моско Аладжем-Инсталиране, обучение и предоставяне на лиценз за продукти АКСТЪР-Окръжна следствена служба гр. Враца
21-дод.Моско Аладжем-Инсталиране, обучение и предоставяне на лиценз за продукти АКСТЪР-Община Якимово
22-доц.Моско Аладжем-Обучение на служителитеот общинската администрация Сливен за работа с АКСТЪР ОФИС и консултации за работа с останалите продукти-Община Сливен
23-доц Моско Аладжем-Инсталиране, обучение и предоставяне на лиценз за програмен продукт-Община Самоков
24-доц. Моско Аладжем-Инсталиране на прогрмни продукти-Община Пловдив
25-доц. Кирил Захаринов-Прединвестиционно проучване за проект на енергийно ефективно улично осветление-Община Пловдив
26-доц.Моско Аладжем-Инсталиране, обучение и предоставяне на лиценз за програмен продукт-Община Опан
27-доц. Моско Аладжем-Абонаментно извънгаранционно обслужване и поддръжка-Община Калояново
28-доц.Моско Аладжем-Инсталиране, обучение и предоставяне на лиценз за програмен продукт АКСТЪР КАДАСТЪР-Община Елхово
29-доц Моско Аладжем-Обучение на служителитеот общинската администрация Сливен за работа с АКСТЪР ОФИС и консултации за работа с останалите продукти-Община Варна
30-доц. Моско Аладжем-Програмни продукти - Акстър (-Община Бургас
31-доц. Моско Аладжем-Поддръжка на програмни продукти - Акстър -Община Бургас
32-доц. Моско Аладжем-услуга по извънгаранционно обслужване на АКСТЪР продукт-Областна администрация Враца
33-доц.Моско Аладжем-Инттеграция на системи в територялното представени структури: ТД на НАП,РДНСК,РИОСВ, Окръжен съд, РИОКОЗ,както и на общините Червен бряг,Кежа,Никопол,Долна Митрополия за комплексни електронни административни услуги-Обласна администрация-Плевен
34-дод.Моско Аладжем-Инсталиране, обучение и предоставяне на лиценз за продукти АКСТЪР-Обласна администрация Ловеч
35-доц. Петър Матов-Преустройство на регулатори-НК "ЖИ" -София
36-доц. Петър Матов-Методика - преустройство и изпитване на регулатори -НК "ЖИ" -София
37-доц. Димитър Сотиров-Изготвяне на работен проект-НЕК-ЕАД, Клон ВЕЦ-ГрупаРодопи
38-доц.Димитър Сотиров-Конструктивно разработване на технология за ремонт на трапецостенни полюсни бобини с цел ремонтопригодност при промяна главната им изолация-НЕК-ЕАД
39-доц.Димитър Сотиров-Провеждане на теоретични и експериментални изследвания на хидрогенераторите във ВЕЦ – „Тешел”, за установяване възможностите им за работа в режим на недовъзбуждане и построяване на температурно коригиране Р-Q диаграми-НЕК ЕАД - София
40-доц.Димитър Сотиров-Провеждане на теоретични и експериментални изследване-НЕК ЕАД - София
41-доц.Димитър Сотиров-Повторно провеждане на експериментално изследване на ХГ5 във ВЕЦ – „Пещера”, след профилактика и подобряване работата на охладителната система. Построяване на температурно коригиране Р-Q диаграма на ХГ5, при новите условия за охлаждане на генератора. -НЕК ЕАД - София
42-доц. Димитър Сотиров-Теоретични и експериментални изсл.-НЕК -ЕАД
43-доц. Иван Коджабашев-Анализ на ел. енергия-НЕК -ЕАД
44-доц. Кирил Захаринов -Изработка на Система за радиоканално управление на улично осветление -Денима 2001 ООД
45-доц. Георги Илиев-Проектиране на товарен платформен асансьор-Гордил ООД
46-доц. Диан Гешев-Разработване на проект за наръчник на инспектора по JAR FCL1-Главна дирекция "Г В А "
47-доц. Диан Гешев-Научно-експериментално изследване за установяване на пълното техническо състояние на съоръжението за изпитания на пилоти от ВВС-центрофуга-Военномедицинска академия
48-доц. Димитър Дяков-Измерване на среден диаметър на шпилки-ВЕЦ Своге ООД
49-доц. Димитър Дяков-Измерване на среден диаметър на шпилки-ВЕЦ Своге ООД
50-доц. Димитър Дяков-Измерване на среден диаметър на шпилки-ВЕЦ Своге ООД
51-доц. Георги Илиев-Проектиране, изпълнение, монтаж, изпитване и узаконяване на товарен платформен асансьор-Вектра ООД

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Научни постижения 2008 г.

52-доц. Георги Илиев-Проектиране на товарен асансьор-Вектра ООД
53-Pani Karamanski -Доставка на домашни бойлери - 8 бр-Василис Итис, Гърция
54-доц. Моско Аладжем-Програмни продукти-АКБ Форес
55-доц. Кирил Захаринов-Сервизно обслужване на системи Р-ЕО-РАЗ на 3-ти и 4-ти блок,1ДГ и 2ДГ на БПС-АЕЦ Козлодуй ЕАД
56-доц. Иван Коджабашев-Консултации,организационно и техничиско обслужване за извършване на първоначална проверка на токови измервателни трансформатори-АББ-България ЕООД
57-доц. Владимир Пулков-реализация на сигнални, телекомуникационни и SCADA системи за електрификацията на ж.п. линията Пловдив – Свиленград и усъвършенстване на коридори IV и IX -S.C. ALCATEL- LUCENT ROMANIA S.R.L.
58-доц. Илия Илиев-Технически преглед,настройка,ремонт и изработка на елементи на системата за радиоканално управление гр. София-"Улично осветление" ЕАД
59-доц. Моско Аладжем-Инсталиране, обучение и предоставяне на лиценз за програмен продукт-"Тивамекс и Ко"АД
60-доц. Моско Аладжем-Обновяване, предоставянето на лиценз и инсталиране на единна корпоративна база данни на АКСТЪР Офис-"Мини Марица Изток" гр. Раднево
61-Бончо Бонев-обучение по топлоенергетика по програма на Възложителя -"ЕНЕЛ ОПЕРЕЙШЪНС - БЪЛГАРИЯ"
62-доц.Агоп Хачикян-Промяна на продукт CR43 Технико - икономически отчети-"ЕВН България топлофикация" ЕАД, гр.Пловдив
63-доц.Моско Аладжем-Инсталиране, обучение и предоставяне на лиценз за програмен продукт АКСТЪР ГИС ОФИС- Община Балчик
64-н.с. Тодор Сарийски - Модернизация на инсталациа ЙОН 1000-Мадара АД - Шумен
65-н.с. Тодор Сарийски - Модернизация на инсталациа ЙОН 1000-ЕТ "НИТРИДИНГ-Ангел Петров"
66-доц. д-р инж. Емил Алтимирски -Обединен информационен център - Община Пазарджик

Уеб сайт