Софсправка
Търсене
Добави обект 02 811 7777

Условия за ползване

Условия за ползване

На Интернет ресурсите на Национална Информационна Система СОФСПРАВКА® ООД и предоставяните чрез тях услуги.

1. Настоящите Условия, правила и политика уреждат отношенията между СОФСПРАВКА® ООД (наричано по-долу за краткост Доставчик) и всички юридически и физически лица (наричани по-долу за краткост Потребители), които използват Интернет ресурса, притежаван или управляван от СОФСПРАВКА® ООД, както и уеб базирани услуги, предоставяни чрез него.

2. За целите на настоящите Условия, правила и политика, Интернет ресурс или Интернет ресурси трябва да се разбират като уебсайт, портал, домейн, интернет страници, база данни, или информационни продукти и услуги ползващи ги като съставна част, или като съвкупност от всички изброени.

3. Според настоящите правила Потребители на Интернет ресурс управляван от Доставчика могат да бъдат:

физически лица, на възраст над 16 години;
юридически лица, дееспособни да сключват правно обвързващи и търговски договори;
организации и/или физически лица, в състояние (или упълномощени) да придобиват права от чуждо име, както и да поемат съответните задължения, обвързани с тези права;

4. В този смисъл Доставчикът дефинира седем (7) основни категории Потребители:

- Нерегистрирани потребители (Посетители) – Потребители с ограничени права, посещаващи/използващи Интернет ресурсите на Доставчика без да са извършили регистрация в него;

- Регистрирани Потребители (Крайни потребители) – Потребители, извършили регистрация чрез Интернет ресурсите на Доставчика, посещаващи/използващи Интернет ресурсите с достъп до допълнителни услуги за определен от Доставчика период от време;

- Регистрирани Потребители идентифицирани чрез чужди ресурси – Потребители, извършили регистрация чрез Интернет ресурсите на Доставчика; посочили външен интернет ресурс, който да удостоверява тяхната самоличност и права за достъп; посещаващи/използващи Интернет ресурсите с достъп до допълнителни услуги;

- Регистрирани Бизнес Потребители – Корпоративни клиенти, извършили регистрация чрез Интернет ресурсите на Доставчика и/или посредством търговски представители на СОФСПРАВКА® ООД, заплатили съответната месечна/годишна или промоционална такса (респективно валидирани и включени в информационните масиви като абонати), чрез въвеждане на задължителна достоверна бизнес/търговска информация, определена от Доставчика (като валидно име на организацията на кирилица и латиница, търговски марки, М.О.Л., Булстат/ЕИК, точен адрес по съдебна регистрация, предмет/сфера на дейност, мобилен и/или стационарен телефон, електронна поща и др.);

- Бизнес Потребители (с ограничен достъп) – Регистрирани Бизнес Потребители, заплатили такса за дневен/месечен достъп до допълнителни платени услуги, продукти, предназначени за корпоративни абонати на Доставчика;

- Бизнес Потребители (с временно неограничен достъп)- Регистрирани Бизнес Потребители, заплатили месечна/годишна или промоционална такса, имащи право да използват допълнителни платени услуги, продукти, предоставяни от Доставчика;

- Бизнес Потребители (с временно неограничен достъп и акредитация) – Регистрирани Бизнес Потребители, имащи право на приоритет при показване и предимство да използват специализирани услуги, продукти, предоставяни от Доставчика.

5. Настоящите правила са публикувани на страница част от Интернет ресурсите на Доставчика и се считат за приети от Потребителя без ограничения и безусловно, след като той е посетил веднъж Интернет ресурса или е направил регистрация. При несъгласие с настоящите условия, всеки потребител трябва незабавно да прекрати използването на Интернет ресурсите на Доставчика.

6. Потребителят се задължава да използва предлаганите услуги и/или продукти в съответствие с изискванията, описани в настоящите Правила и Условия, както и с Уеб политиката, важаща за Интернет ресурсите на Доставчика.

7. Само Потребители, които са извършили валидна регистрация в Интернет ресурса на Доставчика, могат да ползват допълнителните услуги или продукти, предоставяни чрез тях.

8. Допълнителните услуги или продукти се таксуват според действащите тарифи на Доставчика според вида потребител.

9. Доставчикът си запазва правото да променя тарифите, когато счете за целесъобразно и при необходимост (при промяна на тарифи от трети страни, с които Доставчикът е в партньорски и/или търговски отношения) като се задължава да уведоми за новите условия, по електронна поща (e-mail) абонатите, които използват съответните платени услуги или продукти.

УЕБ ПОЛИТИКА
важаща за Интернет ресурсите, управлявани от Доставчика.
1. При ползване на услуги, при които се осъществява публикуване на съобщения или друг вид съдържание в Интернет ресурсите на Доставчика, е забранено нарушаването на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

2. При ползване на услуги, свързани с участие на Потребителя във форуми, блогове, дискусионни групи или осъществяващи друг вид комуникация чрез Интернет ресурсите на Доставчика, Потребителят се задължава да спазва следните изисквания:

3.1. Да публикува единствено валидна информация – публикации и съобщения, изписани граматически правилно според избрания език, като има право да комбинира българския език с писмените знаци на латиница единствено с цел изясняване на изказа, както и при технологични термини, търговски марки и брандове, идиоми и жаргон. Публикации за всички езици освен Български, ще бъдат редактирани от редакторите на Доставчика.

3.2. Да не публикува в Интернет ресурса на Доставчика нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други Потребители или доброто име на Доставчика, включително публикуването на материали с порнографско съдържание.

3.3. Да не публикува в Интернет ресурса на Доставчика непозволени “спам” текстове и изображения, както и нерелевантни публикации или съобщения.

3.4. Да предлага нови теми или раздели във форуми, блогове, чат стаи, след като предварително се увери в липсата на вече създадени такива. За тази цел и за свое улеснение би могъл да използва функционалността за търсене предоставена от Интернет ресурсите на Доставчика.

4. Всеки Потребител, който ползва услугите на Интернет ресурсите управлявани от Доставчика, има право да изрази мнение по отношение на настоящите правила чрез изпращане на съобщение на електронна поща, посочена в секция „Контакти”.

5. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги в Интернет ресурса управляван от Доставчика, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение по електронна поща, посочен в секцията „Контакти” в Интернет ресурса.

6. Доставчикът се задължава да пази тайната за кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

7. Доставчикът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа на Потребители до Интернет ресурса и предоставяните от него услуги, ако:

7.1. Потребителят разпространява посредством Интернет ресурса съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;

8.2. Потребителят с действията си накърнява доброто име на Доставчика, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които работи Интернет ресурса, включително и тези на други доставчици;

9. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Доставчикът има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. Национална Информационна Система СОФСПРАВКА® отдава голямо значение на защитата на личните и професионални данни на Потребителите. Доставчикът избира и прилага подходящи технически и организационни мерки, с грижата на добър търговец, които гарантират защитата на обработените данни. В частност, Доставчикът осигурява защита на личните данните срещу неоторизиран достъп, както и обработването им в противоречие с действащите закони. Доставчикът упражнява постоянен контрол върху процеса на обработка на данните и ограничава достъпа до данни, доколкото това е възможно и приложимо и осигурява съответните разрешителни, само когато това е необходимо за правилното функциониране на Интернет ресурса.

2. В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни, действащ на територията на Република България, Доставчикът е регистриран като администратор на лични данни с идентификационен № 201860 и е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от Комисията за защита на личните данни.

3. Обработката на личните данни се извършва въз основа на съгласие на Потребителите, както и на нормативно упълномощаване за обработване на данни, необходими за осигуряването и извършването на услугите, предоставени от Доставчика.

4. Предоставянето на всякакви лични данни е доброволно. За да се сключи договор за предоставяне на услуги с Доставчика е необходимо да се въведат данните по точки 3. Потребителят има право на достъп до своите данни, както и правото да ги коригира.

5. Данните, дадени от Потребителя по време на регистрацията се използват за целите на идентификация на Потребителите, както и за други дейности, свързани с изпълнение на споразумението за предоставяне на услуги от Доставчика. Тези данни могат да се използват за проверка дали регистрираното лице отговаря на изискванията и условията, изложени в Споразумението с Потребителя. Данните за контакт също се използват от Доставчика за изпращане на информация и съобщения до Потребителите. Потребителят може да се откаже от получаване на тази информация по всяко време.

6. В допълнение, Доставчикът понякога събира демографски и профилиращи данни (като образование, възраст, заплата и други) от потребителите с помощта на проучвания, изпратени по електронна поща или предоставени директно чрез Интернет ресурса. Тези данни се използват за анализ на предпочитанията на Потребителите и за привеждане на услугата на Доставчика в съответствие с очакванията им, както и за статистически анализи и създаване на колективен профил на потребителите, който след това се прави достъпен за партньорите на Доставчика. Оповестяването на тези данни винаги е доброволно и Потребителят може да откаже да участва във анкети за изследвания по всяко време.

7. Потребителските данни могат да бъдат направени достъпни за органи, имащи законово основание да ги получат, включително и съдебните власти.

8. Доставчикът позволява на Потребителите да разглеждат и променят данни си.

9. Доставчикът използва IP адреси, събрани по време на интернет връзки за технически цели, свързани с администрирането на сървъри. Освен това, IP адресите служат и за събиране на обща статистическа демографска информация (напр. за региона, от който се прави връзката)

10. Доставчикът използва файлове – “cookies ”. Информацията, събрана чрез cookies позволява да се адаптира услугата и нейното съдържание към индивидуалните потребности и предпочитания на Потребителите, както и служи за изготвяне на обща статистика свързана с Интернет ресурса и нейните Потребители. Изключването на съхранението на cookies в уеб-четеца не прави използването на Интернет ресурса невъзможно, но може да доведе до някои спънки при работата със системата.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
1 Национална Информационна Система СОФСПРАВКА® ООД не отговаря пред Потребителя за:

2.1. Загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги, предлагани чрез Интернет ресурса, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

2.2. Неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга;

2.3. Претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите;

2.4. Разпространение на публикации и съобщения чрез Интернет ресурса на Доставчика, с нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, Доставчикът има право да използва всички технологични и законни мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

3. Регистрациите на Потребители, които последните 12 месеца не са влизали с потребителското си име в Интернет ресурса ще биват заличавани. Потребителите със заличени регистрации имат право по всяко време да се регистрират отново спазвайки съответната процедура.

4. Доставчикът не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни чрез Интернет ресурса управляван от Доставчика.

5. Потребителят се задължава да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите, чрез обаждане или изпращане на електронно съобщение, на контакти, посочени в секция „Контакти“ в Интернет ресурса.

6. Доставчикът си запазва правото едностранно да променя настоящите правила, както и структурата на Интернет ресурса, за което не се задължава изрично да уведомява Потребителите чрез Интернет ресурса.

7. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

8. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

 

АВТОРСКИ ПРАВА
Търговски марки СОФСПРАВКА® , SOFSPRAVKA, КОЛЦЕНТЪР БГ, CALL CENTER BG, ИНФОСПЕКТЪР, INFOSECTRUM, BIG MALL и техните корпоративни елементи използвани в Интернет ресурса на Доставчика; технологичната концептуализация, направена за работата и целите на Интернет ресурса; графичният дизайн и интерфейс представляващи визуално Интернет ресурса; цялото съдържание, не публикувано от потребители на Интернет ресурса са собственост на СОФСПРАВКА® ООД. Те са регистрирани в Държавният регистър на марките, който се води и поддържа от Патентното ведомство, и в този смисъл попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Информацията публикувана от Потребители на Интернет ресурса на Доставчика (всички данни, контакти, текстови, графични и видео материали) е собственост на нейните автори (съответните юридически и физически лица) и може да бъде разпространявана при условията на лицензите Creative Commons, OPL, Copyleft, а именно дистрибутирана без промяна за некомерсиални цели, с изрично указване на източника.

23
Години
83283
Фирми
84859
Публикации
55149292
Преглеждания

Презентация на търговки обекти и фирми

Добави безплатно твоя обект в базата ни данни!

Добави обект

24 часова поддръжка

Непрекъсната поддръжка по телефон и електронна поща.

Собствен профил

Профил за редакция и управление на публикации на обекти.

Удобен за мобилни устройства

Информационен портал, удобен за мобилни устройства.